ชื่อ - สกุล :นางจันทนา ไชยแก้ว
ตำแหน่ง :งานสารบรรณ
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณ