ชื่อ - สกุล :นางสาวมารียานา แวแซ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ