ชื่อ - สกุล :นางสาวกัญญาณัฐ ชูตระกูล
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :การเงินและบัญชี
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงินและบัญชี