ชื่อ - สกุล :นายจรินทร์ คงทิตย์
ตำแหน่ง :ลูกมือช่าง
หน้าที่หลัก :ช่าง
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่าง