ชื่อ - สกุล :นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทร์เดิม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ