ชื่อ - สกุล :พญ.เสาวลักษณ์ บุญยรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารโรงพยาบาล
ที่อยู่ :58 หมู่ 6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานผู้อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารโรงพยาบาล