[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SukhirinHospital
โรงพยาบาลสุคิริน ( Sukhirin Hospital )
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 073656178 แฟกซ์. 073656000 ***
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Barneyxcq]
 
 
   
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

 
 
   


แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›
Click เพื่อดูประวัติ
นายตฤณ ชินพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกมลรัตน์ สัญนิชาติ
นักวิชาการพัสดุ
พัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกัญญาณัฐ ชูตระกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมารียานา แวแซ
เจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจันทนา ไชยแก้ว
งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวนราพร ศรีวิลาศ
นักจัดการงานทั่วไป
งานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมนทิรา หวังสวัส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรนุช เสาวิไล
นักวิชาการการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทร์เดิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานพัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุรฉัตร พันธ์น้อย
พนักงานซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง
Click เพื่อดูประวัติ
นายสถาพร สายแก้ว
นายช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
Click เพื่อดูประวัติ
นายจรินทร์ คงทิตย์
ลูกมือช่าง
ช่าง
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุวิทย์ เจริญกิจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เอกสารทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นายบุญรอด กาศยัง
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุชาติ จันทรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นายไกรลาศ จันทร์สุววณ
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นายวันไชย จันทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
Click เพื่อดูประวัติ
นายสัญติ มังคลาทัศน์
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายเกรียงศักดิ์ ทองคง
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายเทพเทวัญ รสจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นายเกรียงศักดิ์ จันทร์สว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์
Click เพื่อดูประวัติ
นางมลทิพย์ ออมสิน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสมใจ พันธ์น้อย
แม่บ้าน
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางซาลีนา ลอแม
แม่บ้าน
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสารีฟะห์ มะยาอิง
แม่บ้าน
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางวิไล เชื้อคง
แม่บ้าน
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางรัตติยา คชสิทธิ์
แม่บ้าน
แม่บ้าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวปราณีย์ ตาเย๊ะ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เวชสถิติ
Click เพื่อดูประวัติ
นายมารูเด็น อูมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานผู้อำนวยการ
2 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 : กลุ่มงานเทคนิคบริการ
4 : กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 : กลุ่มงานการพยาบาล
6 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
ผู้พัฒนา นายมารูเด็น อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศ